Fenomenologia, prawda i narracja – badania dotyczące filozoficznej relacji Hegla i Husserla

Autor
Gołaszewski, Filip
Promotor
Poręba, Marcin
Data publikacji
2024-06-10
Abstrakt (PL)

W pracy Fenomenologia, prawda i narracja – badania dotyczące filozoficznej relacji Hegla i Husserla zostały postawione dwa cele badawcze. Po pierwsze, starano się dookreślić teoretyczny związek Heglowskiej i Husserlowskiej fenomenologii. Po drugie, przebadano możliwość nierelatywistycznego zastosowania pojęcia narracji. Główną osią dla analizy tych dwóch zagadnień uczyniono Heglowskie i Husserlowskie rozumienie pojęcia prawdy.

Abstrakt (EN)

In the work Phenomenology, Truth and Narrative - a study of the philosophical relationship between Hegel and Husserl, two research goals were set. Firstly, the thesis sought to clarify the theoretical relationship of Hegelian and Husserlian phenomenology. Secondly, the possibility of a non-relativistic application of the concept of narrative was examined. The main axis for the analysis of these two issues was the Hegelian and Husserlian understanding of the concept of truth.

Słowa kluczowe PL
fenomenologia
prawda
narracja
Hegel
Husserl
filozofia
osoba
intersubiektywność
transcendentalizm
redukcja
subiektywność
obiektywność
recepcja
dialektyka
intencjonalność
synteza
Inny tytuł
Phenomenology, Truth and Narrative - a study of the philosophical relationship between Hegel and Husserl
Data obrony
2024-06-28
Licencja otwartego dostępu
Dostęp zamknięty