The Human Being in Social and Cosmics Orders. Categories of Traditional Culture and Problems of Contemporary Buryat Identity

Autor
Zhanaev, Ayur
Promotor
Nowicka-Rusek, Ewa
Data publikacji
2017-03-01
Abstrakt (PL)

Interpretacyjne paradygmaty nauk społecznych próbują pogodzić teorię socjologiczną z praktykami życia codziennego. Te dwie umowne płaszczyzny są powiązane między sobą podwójną hermeneutyką. Wiedza potoczna nie istnieje bez refleksji teoretycznych, ponieważ refleksje socjologiczne, religijne etc. czerpią inspiracje w myśleniu potocznym, a z drugiej strony zostają częścią codziennych praktyk interpretacyjnych. To założenie jest dla mnie punktem wyjścia, ale niekoniecznie punktem docelowym. Daje to także możliwość ujawnienia innej teorii dla interpretacji myślenia potocznego, które opiera się na pewnych odrębnych założeniach teoretycznych.Ujęcie to prowadzi do swego rodzaju konfliktu teoretycznej perspektywy, w której idee kulturowe konfrontują się z kategoriami socjologicznymi pod względem użyteczności jako siatki interpretacyjnej. W swojej pracy staram się dowieść, że Buriat-Mongołowie posiadają refleksyjne „socjologiczne” idee. Moja definicja myśli społecznej jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno te refleksje, które uważane były za „wysoką” wiedzę, jak i towarzyszące codziennym praktykom, a także „wiedzę potoczną”. Celem moich badań jest (1) zbadanie idei ładu społecznego w tradycyjnej kulturze buriackiej i (2) ich implikacji w kształtowaniu współczesnej tożsamości Buriatów. Postawione cele dają możliwość rozważenia refleksji społecznych i ich interpretacji na różnych poziomach. W związku z tym postawiłem dwa rodzaje pytań. Pierwsze dotyczy cech myślenia: jak tradycyjna buriacka myśl społeczna różni się od zachodniej myśli społecznej i socjologii postrzeganej w kategoriach akademickich? Zdaję sobie sprawę z tego, że zakres tego pytania jest to bardzo szeroki. W związku z powyższym, jako badacz i obserwator, a zarazem uczestnik wyżej wspomnianej kultury wyznaczyłem konkretne obszary, które mogłyby posłużyć jako przykłady rozróżniające: czy zostały określone trzy konwencjonalne obszary – indywidualne, społeczne i kosmiczne? Interesuje mnie, w jaki sposób skonstruowana są teorie, kategorie i metafory, na których ta myśl się opiera?Drugi rodzaj pytań poświęcony jest problemowi wpływu zmian kulturowych na sposób i kategorie myślenia. Chciałbym w tym kontekście przyjrzeć się historycznym kontekstom wpływającym na zmiany w tym zakresie. W jaki sposób określona wizja ładu społecznego istnieje we współczesnej społeczności buriackiej, stojącej wobec aktualnych wyzwań asymilacji i akulturacji? Jak te wyzwania są postrzegane i definiowane z perspektywy myśli społecznej, w wyobrażeniach zwykłych ludzi? Zadaję te pytania, ponieważ zdaję sobie sprawę, że procesy asymilacji interpretowane są w określony sposób przez ludzi według kategorii lokalnej myśli społecznej. Rozprawa jest oparta na badaniach terenowych przeprowadzonych metodami i technikami jakościowymi (wywiady, wywiady pogłębione, obserwacja uczestnicząca), analizie źródeł i innej literatury. Twierdzę, że odpowiedź na postawione pytania zależy od narzędzi badawczych. Dlatego postaram się przedstawić buriacką myśl społeczną jako niezależną siatkę interpretacyjną. Uważam też, że ta wiedza może wpisać się w konceptualizację ładu w życiu codziennym. Postrzegam myśl społeczną jako kulturową podstawę rozważania współczesnych procesów społecznych (np. asymilacji, tożsamości), aby pokazać czytelnikowi, że akademicka teoria społeczna pomimo znaczących osiągnięć nie może dostrzec pewnych mających miejsce procesów. Moim zdaniem dzieje się tak dlatego, że zrozumienie „socjologii” bez ram kultury nie jest możliwe. Kategorie socjologiczne stosowane w każdej kulturze są charakterystyczne dla owej kultury i w związku z tym należy je brać pod uwagę. Dokonanie tego w przypadku kultury buriackiej będzie odpowiadać ogólnej tendencji do uczynienia nauk akademickich bardziej integracyjnymi i dialogowymi.

Abstrakt (EN)

The interpretative social sciences attempt to bring reconciliation between the sociological theory and actual life practices. It is contiguous to the world through being qualitative, relativist and constructivist. However, this theory is the point of departure for me, not necessarily the point of destination. It gives the possibility to disclose another theory, grounding and interpreting the colloquial sense making practices that could base on some distinct assumptions.Such angle brings to a certain conflict of theoretic perspective where cultural ideas are contesting with the sociological categories in terms of applicability and serving as interpretational grid. I claim that Buryat-Mongols possessed reflexive “sociological” ideas. My definition of social thought is very broad and includes those reflections, which were considered as the “high” knowledge, as well as those accompanying everyday practices. This would give the possibility to consider social reflections and their interpretations on various levels. The goal of my research is (1) to explore the ideas concerning social order in Buryat traditional culture and (2) their implications in shaping contemporary Buryat identity.In connection with the goals, I put the two types of questions for my analysis. The first one, concerns the characteristics of this thought: How this social thought is different from the Western social thought and sociology understood in academic categories? I am aware that this question is very broad, thus from my academic education and observations from the field, I could see some specific areas that could serve as examples of this difference: How/whether the three conventional individual, social and cosmic orders are defined in Buryat thought? What theories, categories and metaphors this thought is resting on? The second series of questions are devoted to the feasibility of this thought in face of cultural changes: What was the history of this thought? How this vision of social order exists in the modern Buryat community facing the challenges of assimilation and acculturation? How these challenges are seen and defined from the prospect of this social thought as presented by common people? I pose these questions, because I am aware that the assimilations processes are interpreted by people according to categories of the local social thought in a specific way. The research is basing on fieldwork material, analysis of sources and other literature. My contention is that the comprehension of the questions depend much on the interpretation tools one applies. That is why I will attempt to present the Buryat social thought and introduce it as an independent interpretational grid in the analysis. I argue this knowledge could be find in conceptualization of order among common people. I am studying the Buryat social thought as cultural base of considering contemporary social processes (e.g. assimilation, identity), in order to show my reader that academic social theory despite its prominent achievements cannot fully comprehend these processes. This because there is no such thing as sociology without a cultural framework. Sociology and social science more generally, is thought and interpreted differently within different epistemic cultures. The sociological categories used in each culture are distinctive and must be taken into account. Doing so in the case of Buryat culture corresponds to the general tendency of making the academic sciences more responsive, inclusive and dialogical.

Słowa kluczowe EN
social thought
social order
human being
Buryat-Mongols
Inny tytuł
Jednostka ludzka w ładzie społecznym a wszechświat. Kategorie kultury tradycyjnej a problemy tożsamości współczesnych Buriatów
Data obrony
2017-12-20
Licencja otwartego dostępu
Dostęp zamknięty