Terapia integracji sensorycznej dzieci w relacjach matek. Interpretacyjna Analiza Fenomenologiczna

Autor
Sternak, Agnieszka
Promotor
Cierpka, Anna
Data publikacji
2023-10-02
Abstrakt (PL)

Celem przeprowadzonych badań była eksploracja znaczenia doświadczeń związanych z uczestnictwem w procesach diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej. Zgromadzenie bogatego opisu tych doświadczeń i interpretacja nadawanych im sensów, miały w zamierzeniu przybliżyć zrozumienie fenomenu popularności metody SI wobec wielu związanych z nią kontrowersji. Sformułowano następujący problem badawczy: Jak system rodzinny dziecka, u którego zidentyfikowano trudności charakterystyczne dla zaburzeń integracji sensorycznej doświadcza procesów diagnozy i terapii metodą SI? Przeprowadzono 13 indywidualnych, pogłębionych, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z matkami. Zastosowano dobór celowy do próby, właściwy dla metodologii Interpretacyjnej Analizy Fenomenologicznej (IPA) zastosowanej w badaniu. Na podstawie analizy i interpretacji zgromadzonych danych wyróżniono 9 tematów głównych: Terapeutyczna funkcja diagnozy SI; Terapia SI jako odpowiedź na niezaspokojone potrzeby; Fizyczne i emocjonalne osamotnienie matek; Terapia SI jako jedno z wielu oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych; Diagnoza i terapia SI źródłem różnorodnych uczuć; Terapeuta jako człowiek o wielu kompetencjach; Profil dziecka – adresata terapii SI; Zmiany w rodzinie w wyniku terapii SI. Każdy z tematów głównych, obejmował podtematy charakteryzujące szczegółowo treści o doniosłych dla uczestniczek znaczeniach. W dyskusji wyników dokonano rewizji wyróżnionych tematów, odnosząc je do literatury przedmiotu i zidentyfikowano potencjalne przyczyny popularności metody integracji sensorycznej wśród współczesnych rodziców. Przedyskutowano je w odniesieniu do trendów wychowawczych obserwowanych w skali międzynarodowej, nie zapominając o ich psychologicznym znaczeniu konstruowanym na płaszczyźnie doświadczenia indywidualnego i doświadczenia systemu rodzinnego. Praca obrazuje także charakter i dynamikę zmian w procesach diagnostyczno-terapeutycznych z udziałem dzieci obserwowanych na przestrzeni ostatnich 50 lat wskazując ich dotychczasowe implikacje i wyznaczając kierunki dalszych badań.

Słowa kluczowe PL
interpretacyjna analiza fenomenologiczna
konstrukcjonizm społeczny
narracje matek
zaburzenia integracji sensorycznej
metoda integracji sensorycznej
interpretative phenomenological analysis
social constructionism
mothers’ narratives
sensory integration dysfunction
sensory integration method
Inny tytuł
Sensory integration therapy for children in mothers' narratives. Interpretative phenomenological analysis
Data obrony
2023-10-30
Licencja otwartego dostępu
Dostęp zamknięty